$4] ்‌ ந்‌

?

ட்‌ ்‌

த்‌ ட்‌

பாத மாறா

வ்‌ கவட 7 அ, ட. து தக றித் வமல்‌

ஆட்‌ ரு லி

கத்த

லு ம்‌

- ம்‌

0-2 6

1. 642

ட்‌ ம. ட்‌

படவ பை

(இ டு

ப்‌

திடு

பல்‌ 64

இடபக்‌

ட்‌, க்‌

ம...

அல்‌

ர்‌ ட்‌

கே

பம்‌

கடவுள்‌ து

1 லன்‌

. (2: கவு 114 . தன 2 2492090290. ததத ததத வை 220

மயிலம்‌

பரொமெணியகசுவா.நிகளர

ல்‌...

ம்‌

சப்‌

பட்ணவி யிட வப்ப்‌்டு

2

ஹெஸ்‌

பநுணஷவஒமனம ரமப.

னைக

ன்‌ அலு] ப்‌

சென்னை-இட்டா

வக ன்‌

்‌

பார்ததசார

00 சேட்டு 06

அவர்கள்‌ ரற்றம து

பதரி வதரி

பல்‌

2. டம

டத்திற்‌

படுபத்மராபவிலாச அச்சுக்கூ

(9

ஷ்ஷ்‌ ஷா ருரு ஷு வக பவி

பதிப்பிக்கப்பட்ட து.

௮0

சென்னை 4 ௮ச்சாரப்பன்‌ தெரூ நெ. ஒக்‌,

பழட 0-3 ற்‌ டடத] டல்‌ ல்‌ எண்ண கய்‌. த்‌

ட்‌ இல 144

ன்ன 2 1௮ டடத படட டத! 7 வவ வை. பம

்‌) நக்‌ [அ

5

261 உதி]

டூ [( லப 0 302 ட்‌ பட டத்ன்‌ வடவரை ஷே 0-௯

ட்‌]

50 நடி படகை ஆஃ வட்ட 2 (ம

00 (2௧) லு

நடு கரஸ்‌ சசிவடதரி பதத்தால்‌

டு

நீ. ஒய்ட்‌ ன்‌

2

ட்‌

பஷ

1 கத்ர்‌

கி 2) 3

ல்‌

ஆ. 875 4:

்‌

“டு

3

ஷ்‌

ப்‌ ஸு ட்ப

0924 தர. இறத படப்‌

ரி

ட.

2

நகநாககா கசகசா 1பல்ல்வ நலக்44ககலம்044044 டக்‌ தன [5 வய அகரா இ,

அயாம்‌ என

ட்‌

ட்‌ “அச்‌ அங்குசபாதி-சி௮புள்ளடி ௮] அங்குசபிசாரி-கொள்ளு

௮௧ இ-0ே மிவல்‌ அசல்சோருகு இத்த அகம்புல்‌

சம்‌- வாழை

அங்குசோலி-அறுகு

ரட்ட அங்கோலம்‌-அழுஞ்சில்‌ அக௬-அகி அல்கோலவைர வன்‌ -௮ [மிஞ்சில்‌ அசல்‌- வெள்வேல்‌ அசகண்டா-தைவே வமா கவ அழுக்கு அசட்டி- 'அசமதாகம்‌ அ.மா ல்‌-டவள் வேல்‌ அசமதாகம்‌-ஓமம்‌ "௮கிற்கூட்டு-ஏலம்‌-சக்சனம்‌ ௮சமக்தம்‌-மல்ய தீஇ ்‌ - ௮குடம்‌-கடுக௫ரோகணி அசமகு தம்‌- அத்தி - அகும்பை-கவிம்தும்பை அசம்‌-ஈரவெண்காயம்‌ - அகுலி-ஈவிலி சந்சனம்‌ அள இி-வேம்பு ௮சா7து-கொன்றை அகைமம்‌-புல்‌ லுருவி அசன்பன்னி-இற்றகத்தி _ அக்தேவி: -சேரனைப்புல்‌ |அசனம்‌-வெள்ளுள்ளி _ அகாதம்‌-தான் தி ௮சனி-அனிச்சை

- அல்‌. கபிரம்‌-மாமாரம்‌ ரப பிடவளனகுக்கு . அங்காத்தான்‌-தான்றி ட்‌ _ அக்காரம்‌- சம்றாா்‌ | - அக்காளன்‌-வனப்புல்‌ அ.க்கினி- கெருஞ்சில்‌ ்‌ -னெகொடு6 2வலி-செங்கொடு அசுவகந்தி-அமுக்கறு? வேலி ௮௪ சட்டி ரம்‌-கெழுஞ்சில்‌ - அக்கினிச்சலம்‌-கார்தீ தீதிகைக்‌ ரர அலறி இழ; க்ளு அசுவாம௦ ணக்கு-சிஅ பூளே ' அகுூனிச்வெம்‌-! ்‌பைமோனி அண்டம்‌ அமுக்கறு . அகிகு-அகில்‌-எட்டி அசோகம்‌- அசோகுமருது - அ௮க்கோடகம்‌-கடுக்காய வாழமை-வரிலோத்இரம்‌ _ அக்கோலம்‌-தேற்மு அசோனம்‌-கு.றட்டை ௮ங்கணி-௪ற்டாுழமை பகடு சோண்டி- -குறட்டை ர்‌ படம்‌ பணத்‌ அச்௪கம்‌-நீர்முள்ளி

அல்கம்‌- கல்தா

. ௮கிசரவல்லி-ரூறிஞ்சா அச்சத்தி-தத்திரி ௮ச்சபரம்‌- சாணற்டல ்‌ 11”

௮-௪ன்‌ லிகா -தைவேளை அசாணிலி-உக்தம தாரணி அசிபத்திரகம்‌-கரும்பு அ௫ிதாம்புரகம்‌-நிலோற்பலம்‌ ௮சுணன்‌-வெள்வெங்காயம்‌

௮சுபம்‌- அழுக்கு

ர்‌ 21 பபபல வதுகய யமக பகவ ப்வவ் வோ ]

ங்காரவல்லி-ச௮ கெக்கு

(வி

சட... வைததிய பலைஅகராஇ.

இ,

ட்‌ 9 வயா இடது

அச்சமக்‌- ௪அப்புல்‌ ௮,தவு-அ த. ன்ப ௮சயம்‌-௮க-தீற * கோரைப்புல்‌. |அதஃா-நிலப்பீர்க்கு ஈசரப்பல்‌ ௮தா௪ லம்‌-காட்மெல்லிகை : '௮திககாரி-கொடுவலி அஇகம்‌-குருக்கத்தி இகல்‌-காட்மெல்லிகை அதசத்முத- கொடுவேலி அனி ழி மப ைகய கணை திகோலம்‌-அழிஞ்சில்‌ அதசிங்கம்‌-௮திமதுரம்‌ '௮ இசன -கொடுவேலி .௮திசாரணம்‌-மாவிலிங்ளு

அச்சா னிரலி-ே வலிப்பரு தத அச்சுரம்‌-நெருஞ்சில்‌ ்‌ அச்சுவத்தம்‌- அரசு... ௮ஞிாலி-வறட்சு ண்டி -அடு இன்னா ப்பரவை-வண்டுகொல்லி..

த்‌ அஞ்செவி-னரட்சுண்டி 4

அடங்கம்‌-கடுகுரோகணி அ. தஇிகெளாப்ம்‌-தேமா அடப்பன்‌- .க௨ப்பமரம்‌ ்‌ அடா௪ஹி-புனியாரை .... 1இஇச்சக்‌இரகம்‌” ்‌ அடி.தீதிகம்‌-அமுக்கறா- அகம. | வஇச்சத்தரம்‌ காளான்‌. : அடிம்பு- வதை ௮) இதாரம்‌-இலந்தை அடைவிகச்சேலம்‌ 5 கஸ்தூரிமஞ்‌ இப௪மி-கொன்றை

சன்‌. அ௮திபதிசிக்கம்‌ )

அதிபரிச்சம்‌ ்‌ வாலுழுவை ள்‌.

அட்டசரப்புல்‌-பீன சப்புல்‌

அட்டகாசம்‌-அடாதேரடை இபதூற்க

அட்டகம்‌- -வசம்பு- அயமலா அ.திமதரம்‌-ருன்‌ சிவேர்‌ அட்டதிசம்‌- அல்ப இமலம்‌-மாவிலங்கு அட்டம்‌-சாதிக்காய்‌ அ.திருத்தம்‌ குற௮க்கத்இ

அட்டி-அதிமதுசம்‌-இனுப்பை பாட ்‌ ட்டி செஞ்சந்தன ம்‌சந்தனம்‌ திராம்பை-பொற்றலைசகரை அட்டிகம்‌-சா ரம்‌

அட்டி மனரம்‌-௮ இமதரம்‌ அதிவிடயம்‌-அ௮ இவிடயம்‌ ' ௮ட்டிமை ரகம்‌ ்‌ 54 அட்டினம்‌-௪ரகம்‌ அத்தமம்‌அதிவிடையம்குக்குகில்‌ அனிச்சை-நாகமல்லிகை ௮தஇ-அ௪இ-இப்பிலி-வெருகு. அணிஞ்சில்‌-ட -கொடுவேலி-சிற்ராரு | .க்‌இகன் ணி- ன்ட்‌ இம்‌ ட்டிகொச்முள்ளி கண்ணி 1/3] மண்ணிலம்‌அதக்தா ம்‌ என்டு | க்திகொலம்‌- அழிஞ்சல்‌ அணுக்கம்‌-௪ந்தனம்‌ ௮.க்திமரம்‌-நீர்முள்ளி. ௮ண்டகம்‌-குப்பைமேனி .ச்திதீப்பிலி-யாணைத்‌ இப்பிலி அககம்‌-பெருமருந்து அக்திபுரசர தீனி உரி

அதம்‌-அுத்தி ரபா!

பிடு அத்திரூ-அரசு அத்துகமானி- அரசு அத்துமானீ-௮ர௪௬ு அத்துகம்‌-அமணக்கு அதிதுமம்‌-௮சதை அ.த்துலாக்க-கருஞ்சீரகம்‌ அத்து வாக்கியம்‌-சீரக ம்‌-கருஞ்சி

ரசம்‌

அத்தூரம-மரமஞ்சள்‌ அகர்தகம்‌- ஆமணக்கு அந்தகன்‌-புல்‌ லூரி அர்தகோரம்‌-கெல்லி அர்தகோலம்‌-ெல்லி

அர்தரவல்லி-கருடன் கிழங்கு ௮்தாலசன ம்‌-கொடிப்பாச அஈதன்‌-கடுக்காய்‌

அச்‌ இஃ தில்லை

அர்இம௫்‌ தாரை-அ கஇப்பூ அக்திமலர்கசான்‌-அ.த்‌ இப்பூ அச்‌ திமல்லிகை- அதீதப்‌ பூ அக்தேசாலம்‌.தேற்றா

அர்கோர்‌-கெல்லி

அபர்தலம்‌-செங்க த்தாரி

அபாமார்க்கம்‌-காயுருவி

அபானம்‌-கடுக்காய்‌

அப்பட்டர்‌-வட்டத்திருப்பி.

௮ம்பம்‌-வட்டத்திருப்பி-புட்டுத்‌ திருப்பி

அப்பாகம்‌-வாலுமுவை அப்பிரியதரு-ஓ.தி ௮ப்பிரகம்‌-புளிமா]

அப்பு-பா தயி ்‌ அப்புளண்டம்‌-சகரை அப்பை-கொவ்வைகொன்றை அமண்டலம்‌-அமணக்கு

வத்த பிலை: இகரா வைத்தம மலை அர 25

௮ம்‌

அமத்தலம்‌-செங்க தத ரி அமரிதம்‌-கடுக்காய்‌ அமரியம்‌-குருகது மகலம்‌- நல்லி அமலம்‌-மரமஞ்சள்‌ அமலைகடுக்காய்‌ அபளை-கடுகுரோகணி அமானை-புளியாரை அ௮மிர ம-மிளகு அரசம்‌-சறுசெருப்படை ா்‌ தம்‌-கடுக்காய்‌-சக்‌ இல்‌-நெல்‌ அழுதபுட்பம்‌-இறுகுரிஞ்சா [லி அமுதங்க ம்-கள்ளி-௪துரக்கள்ளி அழுதராசன்‌-வெளவேல்‌ அழுதளிறா அழு தவல்லி-£ந்தில்‌ ௮முத்தாம்‌-மஞ்சட்டி. அழு தர ரி-பூனைக்காலி அமேதகிக்க-கற்றாழை அமை- மூங்கில்‌ அமையம்‌-இலாமிச்சை அம்பகம்‌-சேம்பு ம்படம்‌-ஆடு திண்ணாப்பாளை புழூக்கொல்லி

௮ம்பணம்‌-- வாழை

| அம்பலகிருக்கம்‌-தில்லைமாம்‌ .

அம்பலத்தி-கான்‌றி ௮ம்புசன்மம்‌-தா மரை

அம்பு-எ லுமிச்சை-மூங்கில்‌ அம்புசா தம்‌- தாமரை

அம்பு தம்‌-கோரை அம்புபிரசாகனம்‌-தேற்றுங்கொ

டஉடை

அம்புயம்‌-தாமரை அம்புவாகினி-௪ லுமிச்சைபா திரி அம்போசம்‌-சாமரை அம்போருகம்‌-காமரை .

று ப்‌ கட்‌ ட்டி -சொட்டிக்கிழங்கு அம்ப பல ம்‌ -மாமாம்‌ லம்‌ மில்விரு )ட்சம்‌-புளியமரம்‌

மி 0ம்‌ (றா ன்‌ ட்டது -சரிசி2 இர ப்பாலா

ஸி

ம்மை-கடுக்காய்‌.

8

அம்மைய ரர்கூற்கல்‌-கொடியார்‌ ல்‌

கூசி தல்‌

அங்க ம்னு ஜிஞ்சா படட

அபதி -இருகாமப்பாலை

அ௮யமலம்‌- அலரி

அய:- ணி பரு

நட்டி. யம்‌-இ.று பலா ட்‌

து பலி-வெண்கடு டிஞு

அயவா --வசம்பு

பவி. இறு றரக்தை

்‌ அவிக (ம்ப அபின்‌ ன்‌ உடடிலப்பனை அயிரியம்‌-செட்டி

தை

௮பிலிட

ட்‌ 0 தா [த 07 அப்யலி. இது பறட இட

-இருகாமப்பா ப்வாம்பல்‌ [லை

0

ன்‌

ர்‌]

. ரதி: து ன்‌ ற்ப கெ ரர்‌ வ்ை வ்பு ப்‌ புவ ம்‌

அம்பாக [ம்ம்‌ த] ரர ரீரி]

( ரன்பசர ர்ண்ட்‌ ரட்‌ ஞ்டு 521 141133. ்‌ 122. யூடமுற்‌ [சத அர ணியாட பக்‌ ண்ட்‌ ந்கரணா பம்பர ஆஃ 6 3 றி தி 233 வா | ன்‌ அம்பர ரஷ டகம்‌ பன்‌ வடு இவல ப்பத்‌ ன்‌ ௫௩ அம்‌ குதி தர டடத பம்‌

வி

அமா வம-தாயுரு

ப்பி ர்‌ -சசெங்கமூ ச்செ

53 கமுடக்கொறி|

|

ர்‌

சளி-பி£

்‌ வைக்இய. மலை அகரா

அரு

்‌ அரம்மை-அசமத டட படல்‌ ௮பி-கடுக்காய்‌....

தம்‌ மன்‌ ்‌ ப்நாறி ௮ரன்‌-மஞ்சள்‌

அரவித்த

்‌ அரி-க௧ ர்க வலி-மூங்கில்‌

அரிசம்‌-மிளகு ்‌ அரிசயம்‌-கொன்றை-௪ மிச்சை அ௮சி௪னம்‌- -மஞ்‌ ௪ள்‌ ்‌ அசிச்சக்கனம்‌-செஞ்சந்‌ தனம்‌. அரி௫ 7-பெருங்குமிழ்‌ அரிசு-மிளனு அரிட்டம்‌-5 மொரோகனிவேம்ப அட்டம்‌ வெள்வெண்காயம்‌. ஆரிததி தஇகடுக்கர அரி இன்வயச்ச- திருகாமப்ப அரி தீஇரம்‌-மஞ்சள்‌. அரி 1 மஞ்சரி-௬ படாம மணை ௮ரி 1மல்‌-மாவிலிங்‌ ங்கு அரிமைகா-வெள்வேல்‌ : பசும்‌ கொன்றை. | அரியகா ரனை-மாவிலிங்கு. அில்‌-மறக்கில்‌. அமி 'ட.ம்‌-சடகுரோகணி

அர ஈ௱னி-பேரேலம்‌

(1 கஞ்‌ ௭ஏக்தில்‌

(ரூ.௯௦ ண்‌ிமிரண்டை ட்‌. உருக்க “எழாக்ளு

அரும்கன்‌- அக்‌ சரவிரா- -பெருங்குகிழ்‌

அருச்ளனம்‌ பணடதது. ஃஞுமருது அசிட்டம்‌-கடுகு 92 சாவி இப்‌

ன்‌

ழ்‌ வட்டு

[2

ஈளை ஙு ுமிச்சை

அருத்தம்‌ பாமஞசள்‌

| அரு *தூருமம்‌-வெல்லேல்‌

வைத்திய மலை இகர ஈத; ட்‌

துல்‌

- இருப்பபதொடரி - அருப்பபலம்‌-இணிச்சை

. இருளக ம்‌-வெள்ளெருக்கு

ல்‌

அருளா இ-வெட்பாலை

அருளவம்‌-பெறுமரம்‌

அருளுவம்‌

௮ரூளா இ-குடசப்பானை

| ௮ருளாப-சாணை

௮ருளூருதி- வேம்பு

. ரேசகண்டு- கரணை . அமேடுகம்‌- வாழை

அரேணுகம்‌-வால்மிளகு .

அலசம்‌-யானை தஇப்பிலி அலகுமகிழ்‌ அலகுசோலி-௮ருகு

அல்கை-பேய்க்கொமமட்டி

'அலக்கைசுரம்‌-கீழ்க்சாய்நெல்லி அலங்கை-அள௫இ

௮ளத்தகம்‌-செம்பருதீதி

அலத்தம்‌-செங்கத்தாரி அலரி-அலரிகோதும்பை அலாமஞ்சள-மிளரு அலாபதம்‌-இலாமிச்சை

, அிலாபு-சுஜறை

- அலாரிதா-அலரி - அலி-ஈ.றுவிலி

அலியன்‌-கடுக்காய்‌

அலுவீகம்‌-வில்வம்‌

அல்லம்‌-இஞ்சி.. ்‌ அல்ஷிசி-வெள்ளாக்பல்‌ அல்லி- ஆம்ப ல்காயா

தோடிபதளை

குர

அல்லிபம்‌சபோய்க்சொம்மட்டி அல்லியம்‌-கொ ட்டி அல்‌ லூர ம்‌-வில்வம்‌ அவ கவாய்‌-8ழ்க்காய்கெல்வி அவததம்‌-சாய்வேளை | ௪, ்‌ க்ு ர்‌

அவந்தக்கண்ணி மொருகன்‌ ழக வயம்‌-இலாமிச்சை (ரூ வரி-அ வு ,

ஒர்‌ ம்‌

அவரை கொள்ளுதுவரைரத லை

முதலாவன

அவலி-பூனைக்காலி

அலா கேசவுப்பி பெரு£ தும்பை அலாரபுளப்பி-பிரமி

அவிரி-அவுளி அவிருகம்‌-அதிவிடையம்‌ அவுச்ம்பும்‌-ொடரி

அழகர்‌-வெள்ளருக்கு

அழக வேதம்‌-௮திவிடையம்‌

அழல்‌--9.காடுவேலி

அழல்விசை-கேர்வாளம்‌

அழறபால- எருக்கு |

அள க்துப்பூசை-மருக்கொழுர து சக்கள 5௫

அள தி ம்பல்‌-12யி/றுபல்‌

அளப்புக்கு-முடக்கொ க்ளு ன்‌

1] அலேசுவெப்ப-௮ இவிடையம்‌

அலே)-வெற்பம்‌ அளேகரும்‌-தாதுளே

அறக்கப்பிளப்பி- இருகாகப்பாலை அரணை-காட்டுக்கசளே அருமை-கவிம்‌ அம்மை

மிப்பலம்‌-இப்பிலி அறுபதம்‌-கையாந்தகரை

|

ஆகி

அ.டகம்‌-வெண்டுளசி அற்பகெக்தரம்‌-செந்தாமரை அ௮ற்பமாரிசம்‌- இறுகரை அற்பருக்தம்‌- வாழை இன்கம்‌ அனங்கம்‌-இரு வாட்சிமல்லிகை அன்ந்தம்‌-அ று -ருப்பைமேனி சிறுகாஞ்சொழி-பெருஈன்னாரி

அனக்தரம்‌-வேலிப்பருத்தி ண்ட

அன ரவன்‌-வெர்தொன் றி. அனாசியதித்தம்‌-ரிலவேம்பு அனிச்சை-நா மல்லி அனிக-நட்சத்திரச்சாகம்‌

அனுக ம்‌-செஞ்சந்‌, சனம்‌ அனுக்கம்‌-சந்தனம்‌

ஸு. னுமாசக்காபொன்னாங்க ண்ணி அன்பகர்‌-சமுத்திரசோகி அன்தெதி, த்தா ன்பூடு சி அடத்‌ அன்னயம்‌-. ஆல்‌ (

இன்னா?-பரல்த்சாழை

௮- அச்சா

ஆகம-சுறை /

அகரி-இ ப்பிவி (வை

அகாக்கருடன்‌-கொல்லன்கோ சந்இல்பேயத்தி

காடம்‌-ெவெண்ணாபுருவி சாயமஞ்ச- சறு௪டாமாஞ்சி “சர்‌ ம்‌-. புனே

- 'இரு-ஈந் சன [6

வைத்திய மலை கராஇ; 6

'அதம்‌-௯.

1 ஆதை

37... ்‌ ்‌ அகர்சக்‌. தாமரை கொட்டைப்பாடு

௮5... ஆே கே௮-கொன்றை ள்‌ க்கொத்துமம்- கொன்ற. ஆக்கொ ல்லி-தில்லைமரம்‌

] தகா இந்‌ ந்தில்‌

அதியப தீதும்‌ தாமரை ஆியம்‌-கருஞ்சீரகம்‌ அசினி-சரப்பாலா உண்ன பலர ஆசுரம்‌- இஞ்சு ்‌

அசுரம்‌-வெள்வெண்காயம்‌ ஆச்சமாம்‌-முகைப்புல்‌ ஆச்சா-அச்சாமசம்‌ அச்சுவரி-௮ர௬ ௮ஞ9-ஏலம்‌ ... அஞ்சில்‌-இ.ரங்கு . அடகம்‌- துரை

ஆடனி- துவரை அடகம்‌-௮மணக்கு

ஆடலை-பூ விளா-பூவில்லாமரம்‌

அட்டாங்கள்ளி- இருகுச்ள்ளி ஆட்டாங்கோ 20) ர- காரைப்புல்‌ ஆட்டுக்கால்‌-அடம்பு

ஆட்டுசம்‌- உடாசகோடை அணகம்‌-௪௯ ற்‌. அணாப்பிரஈ்மிகான்‌-கமூக்காணி

டட எல

அண்டலை- பூவில்‌ ல்லாமரம்‌ அண்டை-சேட்கொடுக்கி அண்மாம்‌-அழிஞ்டல்‌

ந்‌ கற்பனை ஆதம்பேஇ- ெ்புகெருஸ -காட்டாமணக்கு ஆதிக ம்‌-சிறுரு கிஞ்சா ஆதுிபரம்‌--௪ர £ இக்காய்‌

தியாமம்‌-மூகைபல்‌ அசகோாண்டை-காத்தோட்‌ (ட. ஆக்திக்அுனி-வெருகு

தசா ஆரத்திரகம்‌-இஞ்சி | - அதிதிஷடி நீர்முள்ளி ம்‌ க்துமபுத்தர்‌-பூளைக்காலி... ததத அதை. 5 - அநத்தம்‌-தேவதாரம்‌ - அற்தை-புரமுட்‌ டிபேராமூட்டி. - அப்பு-எட்டி ட்‌ அப்புளண்டம்‌ கையாந்தகரை ஆமடி-காஞ்சிசம்‌ ஆமம்‌-கடலைதுவசை ஆமரம்‌-௪ ட்ட. அமரிகம்‌-கெல்லி | ஆமகலம்‌-ரெல்லி ஆமல்‌-விஷமூங்கில்‌-மூங்கில்‌ . ஆமிரம்‌-மா பன்‌ அமிலம்‌-புளி . ம்பலா-புளியாரை ஆம்பல்‌-ஆம்பல்‌-கெல்லி-மூ£ங்கில்‌

அல்லி-புளியாரை ்‌ ஆம்பி-காளான்‌. டல ஆம்பிரம்‌-மா-புளிமா ஆம்பிலம்‌-புஸி-சூளை ஆம்பு-காஞ்சொதி ள்‌ ஆம்புவம்‌-ஞூரை . ஆம்பலா-,தாமரை. - அரகோரம்‌-கொன்றை ஆர்ககம்‌-சற்‌ தனம்‌ ்‌ ஆரக்குவதம்‌-கொன்றை ஆரச்சம்‌-௮5ல்‌ ்‌. ஆரத்திரகம்‌ . ஆஇரத்திராசாகம்‌ . ஆரம்‌-ஆத்திகடம்பு சதனம்‌ ்‌ ஆராகாரியம்‌-அரசு

றி ஏ.

அரிய௪ம்‌-சிறுகுவிஞ்சா. 13 2

ட்‌ வை த்தியமலை அகசாதி, ௦.

ஆரியன்‌-௮(வி டைய அருக தம்‌-காவல்‌ அசே-ஆத்தி ட்‌ அரை-அரை-நீருளாரை-௮.த்திமச | அரைக்காலி-தல ழக்கோரை ல்‌ ஆர்‌-அத்தி-கொன்றை ஆர்க இ-தப்‌ பிலி ௮சகோதம்‌-கொன்றை | ஆரக்கம்‌-கோடன்‌ கொல்லன்‌-கோ ஆர்துபம்‌-௮ த்தை ஆலக ம்‌-நெல்‌

லகாலம்‌-நிலவாகை ஆலூரீடை- அலரி அலம்‌-ஆல்‌-புன கு-மாவிலிங்கு அலலிருட்சம்‌-ஆ௦ே காண்ட அவியம்‌-சிறுகு௮ிஞ்சா அலூக ம்‌-வில்வம்‌ ஆலை-சரும்பு அவம்‌-குங்குமமரம்‌ ஆவல்லி-௫க்‌ தில்‌ ஆவாரசை-நிலவாகை ஆவாகை-நிலவரகை தவாரை-அஜிரை அவிப தம்‌-பேறாமுட்டி ஆவிரை-அவரை ஆவின்‌-புல்‌லருவி ஆவு-குன்‌ ஆவேச, ஆடு திண்ணாப்பாளா அளகம்‌--சுரை ஆளவணங்கி-௮ ரசுகதொட்டால்வா ஆளவள்ளி-மலைச்சக்‌ இரவள்ளி [டி

ஆற்கோரம்‌-கொன்றை

அற்றலரி-சடப்‌ பூச்செடி-செல்‌ இஞ்சி கொட்டை

கோடகசாலை | ஆற்றுது ம்மட்டி-பேய்க்கொம்ம

அற்று-கெட்டி-நீர்ச்சுண்டி. [ட்டி அ்றுப்புத்தான்‌-பூனைக்காலி ஆற்றுமறி-ரீருமரி அற்றுமுள்ளி-கண்டங்க தீ இரி

அன கம-ளரை ்‌ ரி

ழ்‌

இப்‌ அன க்தேர்‌-விடத்தேர்‌ றா அவபப்லு ஆனை-அ.தி, | அனைக்கன்‌ த்த ஆனை தடி ச்சல்‌-புளிகரனை சினா ரதத னப்‌ பெப்பர்‌ வடைய

புளிய ணை

அனை வணங்கி- சோள்கொடுக்க

இகசுக்கு- நீர்டுள்ளு இகலி- -பெருமருந்து இகனி- -வெற்கிலை இகுச-மூாங்இல்‌. இகுடி- காக்கொட்டி இகுளி-கொ ன்றை இக்கு-கரும்பு இசஷி-சஸ்‌.தாரிம்ஞ்சள்‌ இங்கு-பெருங்காயமரம்‌ இங்குக்காண்டான்‌- நீர்‌ மூள்ளிகெ

ருஞ்சில்‌-பெருங்கரும்பு இங்குதாக.பிதரோரணி. இங்குராமம்‌-பெருங்காயம்‌ இசருகம்‌-வெள்காத்தும்பை இசவில்‌-கொன்றை இசுகர்‌--கடுஞ இ௫ிபலம்‌-பேய்ப்புடோல்‌ இசுகாரு-கடம்‌ ! இசையாடி-௫ லக்‌ இகாயகச்‌ இச்சி. இத்தி இச்சியல்‌-சடுகுரோகணி இச்சியால்‌-இத்தி ...... இச்சகம்‌- வெர்தகோன்றி இடபவாகனன்‌-எருமைகாக்இ இடங்கம்‌-இலவங்கம்‌ இடாடிமம்‌-காதுமா களை... இடிகம்‌-பெருபருந்து .... இடுகால்‌-பீர்க்ளு

வைக்தியமலை அசராஇ,

இஷ்டம்‌-அமணச்கு இணர்‌-இூச்சிலிமா மாம்‌ இரண்டு-புலிகொடக்‌ கக 76 இண்டை- அண்ட சம்‌ ரட்‌ மூல்லை

'இதழி- -கொன்‌ை ற்‌ | இதை-காராமணி அனை கெருஞ்சில்‌-பெருகெருஞ்சில்‌

இத்து

இக்துரா காவாப்பும்புனு

ழஇர்தம்‌-புளி

இக்திரசுகர்‌தம்‌-ஈன்னாரி...

| இரக்கிரமம்‌-வெட்பாலை

இக்திரபுசிப்பி

இக்திரபுஸ்பம்‌ வடட | இந்திரவல்லி-முட்கொன்றான்‌ | இர்திரவாசம்‌ இர்இிரவாமம்‌ ' | - நெய்தல்‌ இர்‌ தரவாருணிபேய்‌த அப்து இர்திராணி-கொச்சி

இக்‌ இரி-ஈன்னாரி

இக்திரேசகம்‌ இந்‌ வழமல? இர்திரரேகம்‌ 1 - வெட்பாலை

இர்‌ இரேயம்‌ வெட்பாவட்டை

இர இர்‌ தீவரம்‌ கருங்குவளைகருகெய்‌ இ£அமாரம்‌-கடம்பு. .. [தல்‌ இர்துவாரி ப்ட்‌ ந்சுவாரி

|இஈதுறு-இலக்தை

| இயல்பூ

இரத ௫ளம்‌-கடபம்‌ இக்துளி-நெல்லி இந்துள்‌-நெல்லி இபஙகம்‌-புளிமா

இமலம்‌-மா மஞ்சள்‌ இம்பி-கருச்‌ தினை இம்பூரல்‌-சாயவேர்‌ இயக்கினி-கண்டங்கத்‌தி ரில அத்‌ இயக்கிரி-இகத்தி. இயல்‌ பூ.தி-ராய்‌ே ள்‌ வேள்பில்வும்‌ வில்வம்‌

லட கட்டட அதுக்கில்ல? அலத [|

வைத்திய மலை௮௪ ராதி,

- இயவை-இவரை - இயாகம்‌-கொன்றை

_இயா ௪தம்‌-சிற்றகத்தி

இயாதக ம்‌-துதி இயுசாவியம்‌-கொன்றை

இயைய மே-வாழை

இரசம்‌ வாழை

இரசனா-௮ர த்தை

இரசாலய-கரும்பு-பலா - மாமரம்‌

கோதும்பை இரஞ்சனம்‌-செஞ்சர்கணம்‌ இரண்டிகை-இண்டை

இரகதம்‌-இத்தி

. இரதம்‌-மா .இரதசர்தியாகம்‌-செர் தாமரை

இர .தி-இலங்கை-கார்‌தீதிகைப்பூ

இச திகார்தன-காமரை இரசத்தசாகம்‌-செங்கிரை

இசே இரத்தபிண்டம்‌-சீன மல்லிகை இர த்தபுடபிகா-மூக்கிரட்டை

ரக்சம்ண்டலம்‌-செற்காமரை

இர.த்தி-இ.த்திஇலங்தை இரத்திரி-இத்தி. இரத்தோற்பலம்‌ இரமபிலா-மிளகு.. இரளி-கொன்றை

| இராகவி-பெருகருஞ்சில்‌

இராகவிண்ணாடசம்‌-கொன்றை இராகூச்ட்டம்‌-வெண்காயம்‌

இராசயுகம்‌-பால்‌ -

இரா ஜவிருட்சம்‌-கொன்றை இராசதாலம்‌-கழுஞு | இராசியம்‌-தாமரை . -

இராசசூயம்‌-தாமரை இராடம்‌-வெண்காயம்‌

..இராந்து ண்டெ.இலக்தை

இராமமரம்‌-மண்ணி

லா-ஆக்தா இராமம்பிரியம்‌-தாமரை

..இராவடம்‌-அசோரகு : ம.

சச்‌

செந்தாமரை

மத

| இராவடி.-பேரே லக்‌

இரிஓயா-பூனைக்காலி இரிஞ்‌-மகிழ்‌.

ன்‌ | இருகுக்கக மொசுமபொசுக

இஞ்சுகம்‌ மாத (சை

[இருசு மூங்கில்‌

இருண்டி. சண்பகம்‌:

இருத்தை செங்கொட்டை

இருபன்னியம்‌ செங்கொட்டை இருப்புலி.துவரை. * 5 | இருப்புக்கொல்லி இவனார்‌ வேம்பு இருப்பை இலுப்பை

| இருவேலி வெட்டிவேர்‌ இருளி*கருஞ்சீரகம்‌

இருள்முகா வி

உ. இறட. இரேசசி கடுக்காய்‌ சற்‌ தில்‌

1 இரேசககுணா கடுகு

।இரேசன்‌ வெள்வெண்காயம்‌

இரைத்து புலிதொடக்கி

।இலகம்‌ ஊமத்தை

இலகு அஃகல்‌ சிமி தவி

இலகுசம்‌ ஈரப்பல?:

இலசுணம்‌ வெள்வெண்காயம்‌ இலச்சை கெட்டமரம்‌ கற்றேக்கு

இலஞ்ச புண்கு மூழ்‌

|இலஞ்சியம்‌ இழாகெல்லி

இலட்சுமணம்‌ தாளி இலணை அரசு இலதை இலந்தை இலவு இலவு தேற்று

இலாங்கலி செங்காக்தள்தேங்கு

வெர்தோன்றி செங்கை

.. | இலாஞ்சிலி ஏலம்‌

இலாவடம்‌ புளி இலாடவி அகில்‌ இலிகுசம்‌ எலுமிச்சை இலிங்கப்புடோல்‌ விரலி கொவ்‌ இலேபம்‌ வால்மிளகு

ம்லாபுக ம்‌ நிலக்க டம்பு

வை

௨. வை ததிய இஸ்க்கொடி லெ. கிலைக்கொடி இல்லம்‌ தேற்ரு

இவகட்டம்‌ மிளஞு இளசாட்கசம்‌ கொன்றை இளஞ்ச ஈகை த்திரி

இஞ்சி அவுரி

இளம்புல்‌ ௮றுகு

இதடி. சருந்தினை

இறக்தி இத்தி

இறலி இந்தி மருதுகொன்றை

இறுகங்கியான்‌ கையாக்தககரை

உ. இறுங்கு காககச்சோளம்‌ இும்பு சார்கிதிகைப்பூ தாமரை இறுனாசம்‌ இலாமச்சை இறை மாமரம்‌ இறைவனிம்பம்‌ இவெஞர்வெம்பு இன்னாலை இலைக்கள்ளி

ன்‌ ஈக சர்சனம்‌ கை புலிக்ெ சாடக்கி. ஈங்கம்‌ சந்தனம்‌ சங்கு புலிதொடக்‌இ ஈக்கை உப்பிலி ஈசதேசத்தி பெருமருக்து ஈசரமலி சகரவேர்‌ பெருமருது எஞ்சு ஈச்ச ஈண்டு பல்தொப ஈமம்‌ பாரி சமம்‌ பாதிரி ஈமவாரி வசம்பு ஈபக்கொடி புலிதாடங்கி ௪யம்‌ பா .இரி ஈய வரி

மலை௮கரா இ.

ஈழுத்தவ-பெருங்கள்சர ஈழம்‌- கள்‌

ஈன த்தார்‌. இ்வனல சஈனம்‌-கள்ளி

3 உகவல்லி-சாகமல்லி . உகா-உவா ட்‌

உது. உக்கிரம்‌- இலாமச்சை உகனம்‌

|உதின்‌ ்‌ புனிமா உக்கிரகந்கம்‌ | கரும்பு! வேம்பு உக்கிரகந்து வசம்டு-வேம்பு

உக்கிரசவா-காதடுதாட்டி உக்கிரச்சாவார- கொண்டை... . உசரிதம்‌-நெருஞ்சில்‌ ... | உ௫ிரம்‌-மிளகு

உ௫ல்‌-உ௫லை

உச்சச்செடி-பல்‌ லூரி உச்டிதம்‌-கெருஞ்சில்‌ உச்தெமல்லிகை-ஊடுமல்லிகை உடம்பு-தகொரட்டி

உட-௨௫

உடபாதகம்‌- பனை.

உடுப்பை- உ௫லை

உடை-வேல்‌ உடை-கொல்வேல்‌

உட்டிரம்‌-தேள்கொடுக்‌உ.

உண்டாத்தா-கள்ளி உண்டுக ம்‌-வெருவாரை எண்ணம்‌-ஓடை. உதகவன்‌-கொடுவேலி

பன உகரகோமதம்‌-பாலடை உகரவ ணி-கண்டங்க தஇிரி உகராவி-மரமஞ்சள்‌

ராயை புலி 02/ டக்இ சஞ்லேஇஞ்‌ உகதிழுிப்பான்‌-விஷ்‌ணுகாக்‌

ஈரம்‌ கரும்பு குங்குமப்பூ ஈரவுள்ளி ஈரவெண்காயம்‌ சர்‌ அரும்பு

கர்கெ ர்ல்லி உப்பிலிக்‌ே காடி.

| உகாசனன்‌-கொடு2வலி

| உதி-ஓ.தி உதமுளிப்பான்‌-லிஷூரக்‌ இ: 1 உதிர்க்குகரி-கருடன்‌ கிழ ங்ளூ

ப்றிய

வைத்திய மலை ௮கராஇ;

உதிர்‌ வேங்கை- -உதிரவேங்கை

-உதும்பசம்‌-னு/தி. எருக்கு-சல்‌,

8

வகதி உயி,

உத்‌ தமதாஸி-ே வலிப்பரு ்இி- உத்‌.

. தாமணி

“உ த்தம்‌்கொட்டைமுர்‌ திரிகை

உத்தம்பரி-கொ த்துமல்லி

தீதம்பலம்‌-முரந்‌ திரிகை

உத்தவா ணி-கண்டங்காலி

உத்‌, தரபலம்‌-இசங்கு

ல்‌ உத்தாமணி-வேலிப்பரு த்தி

௨த்தாலம்‌-5அ-விலி ்‌] லி எனி [.] உத்திராபன்னி-சணல்‌

- உத்திரி-பருத்தி உரமத்தகி-சிறுகுமிஞ்சா

உக்மத்தம்‌- ஊமத்தை உபகுக் க்‌ மாத்‌ | உபகுலியம்‌-த இப்பிலி உபருலலம்‌- சுக்கு உபஞல்லியை- இப்பி லி உபதாசம்‌-பனை உபரா௫சம்‌-இத்றகத்தி உபவம்‌-சிந்தி ல்‌ உபவணும-காஞ்சொரி உப.ியாவி-கோட்டம்‌ உபோ தம்‌-பேய்ப்பசளை உப்பலி-உப்பலி-புலிகொடக்கி உப்புக்கட்டி-9 அ.கட்டுக்கொடி உமதக-௪ணல்‌

உமரி-உமிரி .

உமற்கடம்‌-தருப்பைப்புல்‌

. உமாஃகுன்றி

. உமாதட-௪ணல்‌

உமியல்‌-வ௪ம்பு

்‌. உம்பல்‌-குமிழ்‌

... உயர்‌- குன்டி ச.

ர்ச்‌ 22ல்‌

உயாவை-காக்கசணம்‌. உயிக்‌

உயிறு ்‌ இலாமச்சை

1 உ-௧4

91 உலூ, உய்யக்கொண்டன எருமைமுல்லை கொரய்யா...

ரசல்‌ ்வலினத்‌. உரகம்‌-மல்லிகை உரப்பம்‌-பெருங்காயம்‌ உரிகொகத்துமல்லி உரித்திரம்‌-மஞ்சள்‌-மரமஞ்சள்‌ எலுமிச்சை உருத்திர சடை-மஞ்சிவிக்கான்‌. உருத்திராட்சம்‌-உத்திராட்சம்‌ உருவாரசம்மட்டி- விரு உருவாரம்‌-வெள்ளரி

1௨ நவி-சாயுருவி

உர வை-ரூரை-மாள்ளி க. “கொத்துமல்லி உசோச்‌ ணி-கடுகுரோகணிபித சோகினணி ரோகனம்‌-மாள்ளிலவு உரோசனி-5௫கு-ெரக்தாமரை உோகனி-சிறுகாஞ்சொ லி உரோமக்கிழங்கு-வசம்பு உலகங்காத்தான்‌- அவிரி உலகுலம்‌- இப்பிலி- இரிபாலை உலங்கா ரணை- விரி வட்ட அஜுக்லு டி. இலுகிலுப்‌ பைவள்‌ ரான்னிலி படப்‌ ம்புல்‌. உலாகுனாம்‌-மனோசலை உலாக்கா-மனோச்லை உலாங்கு-காவட்டம்புக்‌-கஇ) சிலு ப்பை உலாங்குவி-காவட்டம்‌ உலாமா-கச்சமரம்‌

உலிமனி-௩; ரயுருவி

உலுவம்‌-வெக்தியம்‌ உலுவா-பெருஞ்சீரகம்‌ உலூகலகம்‌-கு ங்திலியம்‌

எட்‌

உலோூ-பேய்ப்பசர. 1உலோூகம்‌-சக்சனம்‌

மில வைத்திய மலை ௮/கராதி,

உலோமசம்‌-௪டாமாஞ்சில்‌ ர. உவர்ச்சங்கம்‌-முள்ளிசங்கு . . - | எருக்கலை. எருக்கு உழிஞை-சறு பூலை எருந்தி எராழுட்டி உள்ளி-வெண்காயம்‌ - ப்‌ எருணம்‌ செங்குவளை (௧ உற்பலசாணன்‌-பெருங்காயம்‌ | எருமுட்டை பீராறுவெதுப்படக்‌

உற்பலம்‌ கருகெய்தல்‌ கோட்டம்‌ ! எருமைக்கஞ்சொ.லி. காஞ்சொ.றி எம தீவி செங்குவகா செங்கமுநீர்‌| எருமைகாக்கி சாணாக்கி

உதைத்தகு குறிஞ்சா .... [எருமைகோரைப்புல்‌ ராணல்கோ உன்மத்ததி ரைக்கிழங்கு உன்மத்தி ) குறிஞ்சா. |ஈலி கள்ளி அவதர பத்திடட உன்‌ மத்தம்‌ ்‌ எலிச்செவி கொடியார்கூந் தல்‌ பணம்‌ ... [எலித்துருமம்‌ தான்றி க்க... ்‌ 4 ளவிபாலம்‌ காட்டாமணக்கு உன்மை-உழிஞ்சல்‌. எலிப்பரலை காட்டாமணக்கு உன்னி-௮மிஞ்சல்‌ சலியால்‌ காட்டாமணக்கு

எலியொட்டி ஓட்டொட்டி

எலியொட்டிப்பூண்டு குருக்கி

உகம்‌ ஊ: மதிடை எ௮ம்பு மா பட

ஊகடன்மாருங்கை ஊட்டிரம்‌ பக்க எவலம்‌ இஞ்சி ஊ.இசை முல்லை சாமூகா கோடுவேலி ஊத்தைநாறி பிராமி... ட்‌ வீ ஊமத்தம்‌ ஊப.த்மை்‌ _ ஏகம்‌ இப்பிலி ஊமிழ்‌ சிறுபூலை _ 1எசவாசம்‌ அல்‌ ஊரண்டினார்‌ கள்ளி. ஏகாரவல்லி பாலா பகல ஊருடை முருங்கை . /ஏூடாவகம்‌ அதிமஅரம்‌ ்‌ ஊருடைமுகலி மறுகை, 'எடகம்‌ தேக த்‌ னே. ஊர்பபுலம்‌ ஆமணக்கு ட்‌. வர திரம்‌. மலையா க்தி. ஊர்வரப்பன்‌ வெள்ளரி க்‌ ட்‌ ஒ.ட்‌..

சதினம்‌ புளி ட்ட .எஇன்‌ அருஞ்சில்‌ புளிமா ல்‌ ஏமபுட்பம்‌ பொன்முல்லை எஞுன்று நூன்‌ 2... ஏமல மதுரை ஸ்‌ எட்டு விசமுட்டி. ஏமவ கடுக்காய்‌

வ2 ண்டம்‌ வூயுணிது க்கு

ன்‌ ஏம ஏரச்தை பிடரிகாம்பு 0. எண்‌ எவள டப ஏலம்‌ ஏலம்‌ இசங்குசடாமாஞ்்‌ எதளா புளியமரம்‌. “(மை எமகாகம்‌௮சமதாகம்ஊமைத முதிரை எமநாகம்‌ ஊமத்தை எம்புகம்‌ நிலக்கடம்பு ஏலா ஏலம்‌ பேரேலம்‌

எரிமு சேங்கோட்டை .. !எ௮ சல்கஞ்செடி

. கசகம்‌ வெள்ளரி

எவாங்கம்‌

ஏவாங்கனம்‌ ] அசம்தாகம்‌ :

ஏமனக்கோடு ஏனல்‌ இனை 60

கலம்‌ சிறுநாகம்‌ எந்தர்‌ மனை ல்யஞ்சு நிலம்பணை லயவி: கடுசகாய்கடுகு ஐச்‌ தாலம்பளை வணிமருதோன்லி.. -. வேலி 8விரக்கொவ்வை ்‌ ்‌] ்‌ 7 ம்‌ ்‌ ்‌

ஓக்கம அ௮சுமதாகம - ஒுதம்‌ கற்றாழை... ஒட்டத்தி ஒட்ட்தத்தி ஒட்டி புல்‌ லூரி ஒட்செ செடி. ஒட்டொட்டி ஓதஇியம்‌ ஒஇ

ம்‌ மாமரம்‌

ஒலி கொடுவேலி பன

ஒங்கல்‌ மறங்கில்‌-

. ஓசை வாழை

ஓடம்‌ ரா 5

ட்ட

ட்‌ ஓடை கிலுகிலுப்பை

. இதிமம்‌ புளி

. ஓகம்‌ ௮சமதாரம்‌

்‌ ஓர்பயிம்‌ கோங்கு

ர...

. ககமாரம்‌ மணத்தக்காளி

. சகவசுகம்‌ அல்‌

ககுபம்‌ மருது

. கககரிகம்‌ சக்கர.

_ கங்கு கருந்தனை

-சசகன்னி வெருகு:

. சகசகீரீகம்‌ கக்கரி- - கச௪க்கரா தேமா ்‌ கசங்கம்‌ பீநாரி அகட ட்‌ 1(அ 2

லைத்தியமலை அகரா இ, 20௫).

கசங்கு ஈந்து... கசமாது ஊமத்தை கசம்‌ கடுகு

க௪ற்பம்‌ மஞ்சல்‌ ்‌

கசேருகம்‌ தமரத்தை. .

. |[கச்சகா கொள்ளு -

க௪ட றவ கன தன்‌ ல்‌.

|கச்ரூரம்‌ கழற்சி பகுறட்‌ டை

கச்சோல மாஞ்டுல்‌ : கஞ்சம்‌ தாமசைதுள

கஞ்ச்க££ சிலிர்‌ இழுருக்கு

கடம்பம்‌ கடம்பம்‌ வாலுளு£ளை '

கடம்பு கடம்புகருங்குருவைநெல்‌

1கடலஞ்சிகம்‌ கருப்பைப்புல்‌ “கட்லட்‌ அது பேயமு௪ட்டை

கடலாமணக்கு காட்டாமணக்று. கடலாடி காயுருவி

கடவு கணக்கு

கடவுள்தாரம்‌ தேவ, தாரம்‌

௦0 ட.

கடவை கணக்கு கடற்பொடி தும்பை கடற்கொழுப்பை எழுக்தாணிப ண்டு. கடற்பாலை சழு.க்ேசோஇ கடறமுமை செர்தாழை கடாரை கடாரகாரதிதை . கடிகண்டு பூனைக்காலி கடிச்சவாய்‌ அடைச்சான்‌ காஞ்‌ சோதி

கடிப்பதை கடுகு.

கடியடு இற்ற த்தை கடியிரத்தம்‌ மூக்கெட்டை.

கடிலா மூக்கிரட்டை:

௰௬ கடு கடுக்காய்முள்ளி கடுகம் டுகுசோகிணி கடுகு கடுகு குன்‌ மி கடுக்கைகொன்றை மருகு கடசொம்‌ கடுகுரோ கிணி கிச்காழை பறங்கிக்தா மை கடுகம்‌ மருக்காரை கடுகித்தா வெண்கடுகு .. கடுநிம்பம்‌ நில வம்பு கடுகதி காயுருவி கடுப்பு ஊமச்தை கடுப்பை வெண்கடுகு ்‌ ்‌

சடுப்பக்கிவெதுப்படக்கி௪ ௬முட்‌

டோரி சாடிமாம காஞ்சா. கடுமுள்‌ கண்டங்க ததிரி கடுபலம்‌ இஞ்சி சருணைக்கிழங்கு சடவெங்கம்‌ இஞ்ச கடுவங்கம்‌ இஞ்ச கடுவன்‌--மாவிலிங்கு கடுவிஇத்தம்‌-கடுகுரோகணி

கடேசியம்‌-மரமஞ்சள்‌

கடைச்கடடு

கத

நடைச்சிந்தாமை பறங்‌கித்தாழை.

கட்ரரி-எழு ரது டர பம்‌

கட்பலம்‌ தான்றி.

வைத்த பலைஅகமாதி,

்‌ கண்மூலி ௮2

கணம்‌ இப்பிலி

கணவலம்‌ இரசு ௨. லஒ

கணவிரம்‌ அலறி

கணி வேங்கை

கணிகை முல்லை

கணை கரும்பு.

கண மங்கல்‌ சண்ணுக்கினியான்‌ கையாக்தச.

பொன்னாங்‌ காணி (ணை. கண்ட ட்‌ பட பு

கண்டங்காலி கண்டங்கத்திரி கண்டஇப்பிலி. அத்த தகட்க கண்டங்கள்ளி

சுண்டலம்‌ முள்ளி

1 கண்டல்கண்டல்சாழைநீரமுள்ளி

கண்டிசிறுகரா

கண்டு கண்டங்கத்திரி கண்டீரவம்‌ சதாக்கள்ளி. கண்டுகம்‌ மஞ்ூட்டி கண்டுபாரங்கி அதெக்கு

கண்டுமலம்‌-சிறுசேக்கு

(கண்டூதி காஞ்சொரி

கண்டோம்‌ பூனைக்காலி. ்‌ கண்ணா இப்பிலி

தண்ணிகம்‌ மணத்தக்காலி :'

(

ழ்‌ 'கண்ணீர்கடுக்குடைமூக்கரட்டை ்‌

கபி

கதலம்‌-வாழை

கதம்பம்‌-கடப்பம்‌-வெண்கடம்பு

குதம்பு-கடம்பு: சதகமபாரி-தேற்றா . 2. ய்‌ க்னுவாளி

ப... கத்திரியம்‌ ஆடுதிண்ணாப்பாளா தீதினானா நிலவேம்பு கந்தகட்பலம்‌-கான்‌ ஜி கந்தச௪டகம்‌-தமாக்தை கற்தசுக்கிலம்‌-௮இவிடையம்‌ கந்தநாகுலி-மிளகு கந்தநாகுலியம்‌- அரசை டன்‌ கந்தம்‌-கரணை-வ௪ம்பு கந்தரம்‌-புன்முருங்கை கந்தகருவா-௮மணக்கு. - கந்தா த்‌ இரி-நெல்லி. இ-கமுஞு ன்‌ கக்இிவாருணி- உ. கர்துகன்‌-தான்று.. கந்தேறு-டூ காடகசா லை கற்ைை- கரணை - கந்தோதம்‌-தாமரை. ... கபம்பம்‌-வாலுளுவை ்‌ கபநாசம்‌- கண்டங்கத்திரி. கபாடக்கட்டி-வசம்பு சபால்‌ தஇி-௮விரை சபிதம்‌-கருஞ்சரகம்‌ கபடித்தம்‌-விளா கபிதனம்‌-வாகை.. கபோதம்‌-புமுமுட்டி கமரதம்‌-மணத்தக்காளி கமலம்‌-தாமரை கமலம்‌-வெட்பாலை கமி-மிளகஞு

கம்பளிகொ கடன்‌

வைத்தியமலை அகராதி,

செல்ப்‌

்‌ % ட்‌ 7 பதர்‌ ௪.

அழல்‌

பணி

கம்பு-செந்‌ இனை தட அலல்‌

கமி

|கயடேரிகம்‌-அகில்‌

சயத்தகம்‌-துளகி | கயிம்வாது-வசம்பு.

கரகம்‌-தாதுமாதளை கரசம்‌-புலிகொடக்கி | அரஞ்சம்‌- பன்கு

கப்ப ர-டு வருகு

|

*(காகாளம்‌-பனை

'கரமஞ்சமி-காயுருவி

கரம்டை-சிறுகளா |கரவீரம்‌- அலரி காளம்‌-எட்டி. லகராடம்‌-மருக்காரை ரத்து அதத

| கரிசன்னி-வெருகு

8 கரிக்கண்டு-லையாக்ககரை

கரிக்கை-ஜையாந்தகரை

கரிக்கோலம்‌--௮.மிஞ்சில்‌

கரிசலாங்கண்ணி. சையாக்கசரை

கரிசனம்‌- க்க அன்றி

ரண்டு கையாந்தகரை

கரிதிப்பிலி- அனை த.இப்பிலி

கரிப்பான்‌ - கையாந்தகரை

| கரீ.ரம்‌- அலச அக்றாவெல்‌

கரு ்‌ ங்காலி-கருங்காலி-௪ட்டி. கருங்காலி-கரு ங்குவலா கருஞ்சனம்‌-முருங்கை |

கம்பகா ண்ண வவ்ல்‌ வகுத்த 2 வ்தயக்துனை பப சன னக

அலைல்வய்

கருஞ்சூரை-செங்கத்தாரி கருடக்கொடி-கு.விஞ்சா பெரும டம்‌

்‌

சசக்குட்‌| கருடக்கொவவை-காக்கணம்‌

கொல வவை

க்வி உம்‌ ஜட பட்ட அவ்‌,

னு ... வைத்திய மலைஅகராதி,

கல்‌ க்ளீ

கருடத்தொண்டை-காக்கணம்‌ கவரிருக்‌ க்ஞூ- கணக்கு

கொவ்வை கவார-வான, கருணை-௪.ரணை கவலை-சலலை செர்திளை கருந்தோளி-அவுரி ஆ. கருமஞ்சரி-நாயுறாவி.. ்‌ கவி-பூனைக்காலி கராவிளா-வில்வம்‌ 'கவித்தம்‌-கடுகுரோஃ ] கருமுகை-இருவாட்‌ ச.ஏறுெண்‌| கவியங்கம்‌-வெட்பாளா பகம்‌ கவிர ம்‌-அலரி கவிே ராமம்‌-பூனைக்காலி கரும்பு ஐம்‌-பனை கவிர-முருக்கு கரும்பூமகிசை கருவமக்ை சுவடகம்‌-வவெட்பாலை விரவ ரக்த வில்வம்‌ கவை-௮இல்‌ கருவிளை-காக்கணம்‌ . னா, டட படல்‌ கரைக்கல்லோலம்‌-கடற்பாகி கழலாபு-பீர்க்கு கர்ச்ஞூம்‌-கழச்‌-பேரீக்து கழல்‌-கயற்‌த கலட்ட கொக்துப்பசன்‌.. சழுத்சுபதம்‌-அ இவிடையம்‌ கலப்௪ ்‌ 1 மங்கு - கார்த்திகைக்‌ கழத்பதி-பெருங்குமிழ்‌ பண்ணு ம) சழாய-கழுஞூ கலகம்‌-வன்னி கழாய்வனம்‌-சறுசை கலிகை நாகமல்லிகை கழுஇ-9நதில்‌ ' கட்த கட்‌ வெட்பாலை கமுழுள்‌-மா தளை ஐலி௪ம- வன ம்‌ ்‌ உ: கலிஇ-இப்பிலி 5 கலிர்துருமம்‌- தான்‌ ஜி 7 2 லட ்‌ ரல லஓுகலுப்பை டத்‌ அபயம்‌ கலிமாலகம்‌-அஇல்‌ - களந்தாி-தான்‌ மி. கலினி-இப்பிலி.... களவு-களா கலிணை ளை - கொள்ளு மிளஞு களாவகம்‌-றுரை சலீரம்‌-முறாகிகு களிகம்‌-லாலுளு£வை ௬௦ லயகம்‌-மஞ்சள்‌ கள-மஇழ்‌ கலலகாரம்‌ - - செங்குவலமா நீர்க்க கள்ளாம்பல்‌-வெள்ளாம்பல்‌ ளிரி | சுள்ளிமக்‌ ்‌ காரை-பெருங்கள்ளி ௯.:ி- மிளகு கல்காரகுஃகப்பிட்டி மாம்‌ கியா மணக்கு-பரங்கியாமணக்‌ கஓகம்‌-பெருவாகை | தெலுகு ப்‌ கல்லுக்கலைக்காத்தான்‌ 4 பொன்‌ கற்காணம்‌-கருஞ்சேசம்‌ பதம்‌ 20. கற்சூரம்‌- கழற்சி பேரீந்௮. சல்லுனி-பேய்க்களா. .... ற்ட-முல்லை ்‌

கல்லு ௮ுணி-புல்லூரி 1ததியரம்‌-பொன்னாங்காணி

கரக ்‌

கனசமிளகு-வால்மிளகு - கனகாரியம்‌-ஊமத்கை

கனம்‌-கோரைக்கிழங்கு சனலி-கொடுவேலி கனவுமடி-விஷமங்கில்‌

கன்மலி-எலம்‌

கன்னல்‌-கரும்பு கன்னவகம்‌--இ.றுரை கன்னிகம்‌-மணிக்சக்காளி சன்னி-கற்ராமை காக்கணம்‌ சன்னிகாரம்‌-கோங்கு கன்னிரம்‌-இசங்கா கண்ணுறுதம்‌-சிறு டை

சா

காகராச-பாற்சோற்றி காகதுண்டம்‌-அகில்‌ காகநேரி-மண த்தக்காளி காகத்துரகஇ-கா க்தொட்டி. காகரி-- இப்‌ பிலி காகித்தம்‌-குறிஞ்சா காகித்‌இரம்‌-கு விஞ்சர - காஞூராகி-புடோல்‌. கசாகோட௫-வாலுளுவை காகோடி- எட்டி காகோளி-௮சோரு கொடியரசு ்‌. சதேள்கொடுக்கி

காக்கம்‌-ஞகூரட்டை கொவ்வை

காக்குரட்டை-கறு ததகாச்கணம்‌

காசா-காயா--நாணல்‌

காச-டுரகம்‌

காடிமீர ரர்த்தம்‌- ஆடு திண்ணாப்பா 3

காசை-சாயா. சாரணல்‌

சச்சி. துவரை

“சுரை-புளிச்சக காச்சுரை-புளிச்சஃரை

வைத்தியமலை அசராத.

0௯

காகி காஞ்சன ம்‌-புன்கு

கார மஞ்சள்‌

கஞ்‌ ஈரகஞசா

| பு மட்டி ' காஞ்சொ ரி-சாஞ்சோன்‌ மி

| ல்‌

சாட்டணம்‌ பெரு ங்குமிழ்‌

காட்டகத்தி-பேயத்இி

| காட்டில-வாழை

| கரட்டும்குறுக்‌ ௮- சை. |

காட்டுச்சாகவல்லி- காய்வெள்ளி

காட்கொரத்தை- பெருங்குரு தது

| சாட்டுமுருங்கை-மாவிலங்கை காட்டுமந்காரை-காட்டாத்தி

ட்டி,

1 காட்டுவெள்ளரி - பேய்க்கொம்ம

காட்டெரூமை- அள்வி எரும: அரக்கள்ளி

காணம்‌-கொள்ளு

சரண படவ வக காண்டகம்‌-இர்இல்‌ நிலவேம்பு கா்‌ தலம்‌-அலமாம்‌ காதாங்க-பாற்சிசாற்றி. கார்தானிகம்‌-சன்னிமரம்‌ காந்தள்‌-கார்‌ த்திகைப்பூ காத்அகம்‌-வெண்காந்தள்‌ சாமப்பூ- மகனகாமப்பூ ட்ட செருஞ்சில்‌ காமரம்‌-அஇல்‌

ர்க மசியல்‌ கரமரிசம்‌-புல்‌ லூரி காமளை-சி௮கிழக்ளு காமன-இப்பிலி

கார்‌

காம்பிரம்‌-முருக்கு காம்பு-பூசனி மூக்கில்‌ காம்போகி-குன்‌. மி காம்போகி-கு இரைவலாலி காயத்திரி-கருங்காலி காயம்‌-மிளகு வெண்காயம்‌ காய்தீதானியம்‌- அகட பள காரவல்லி-பாகல்‌ -காரி-அவிரை.... காரரிமை-கொடுசவலி காநிரத்‌ ன்னா ப்‌ காருச்சிவம்‌-கடற்பாகி ப்‌ காருடம்‌-க௰ிப்புடோல்‌ மருக்கா ரை

பட. காருன்னி-அடுதின்னாப்பாகா கார்‌ -கார்டுநல்‌.. கார்கோணி-ேள்கொடுக்கு கார்கோளி-கோரைப்புல்‌ கார்க்குட்டை-கறுத்சகாக்கணம்‌ கார்கோழி - ஞ்சேகம்‌

கர்ப்பாசம்‌-பரு தீதி. கார்ப்பான்‌-கையாந்தசரை கார்மணி-கையாந்ககரளை கசாலகம்‌-சேற்கொட்டை காலி-புன்மாருங்கை காலேயம்‌ - அகில்‌ கஸ்தாரிமஞ்‌ சள்‌ வகா படு காட்டை. காவற்கலி-வாமை. காவா-காட்டுமல்லிகை

காவாளி - காட்டுமல்லிகை காய்‌!

வேளை காவி-கருங்குவனை ட்‌ காவிளை-காப்வேளை சொளிஞ்ே காவீரம்‌-அலரி

கரு பக்கா கரு !

இப்‌

காளகம்‌ மருக்காளை. காளம்‌-அவுரி எட்டி காளி-சக்கரி காளிகம்‌-மணித்தக்காளி - காளிஈ்சம்‌-எலம்‌

காளி ர்‌த-வாகசை காளினியம்‌-க த்தரி காறடி-மருக்காரை

காறல்‌-காற்றகொட்டி.

கானகம்‌- கருஞ்சீரகம்‌

சான தீதேறு-மஞ்சள்‌ கானமமெஏவல்‌-காட்டுமல்லிகை . கானவிருக்கம்‌-பர இரி

கான நனம்‌

கானிலிச்‌ இரன்‌-கொடுவேலி கானிலம்‌-கொடுவேலி |

கான்‌ மரம்‌-அல்‌

இத௲ணி-காக்கணம்‌

கிச்சிலி நாரத்தை

௪௫ விக்கிழங்ளு இங்குுப்பல்லி கிஞ்ச பன்னி நாயருவி த்‌ கிஞ்சம்‌-புளிமா

கிஞ்சுகம்‌ முண்மூருக்கு மரு என இடை இடைச்இ

கிட்டிக்க ங்கு சன்னல்‌ மங்கு.

டதத சட்னு இல்‌ கிட்டினன்‌ இப்பிலி.

கட்டு சிலுகிலுப்பை

இச்துள்‌ கூர்தற்கமுளு

இரஞ்சனம்‌. முருங்கை இரச்திராயகம்‌ இலக்‌ இகாயகம்‌ கரக்‌ திமூலம்‌ திப்பிகிமூலம்‌ கழுகு

்‌்‌

வைத்திய மலைஅகராதி,

குண இரர்கஇ நிலவேம்பு ்‌ குக்கிலம்‌ திவிடையம்‌ திரிகன்னி பவெள்ளைாகாக்கணம்‌ ருக்குரம்‌ கோடகசாலை ர்‌ -இரிமல்லிகை மலைமல்லிகை வெம்‌ | குக்குலு குங்கிலியம்‌ ்‌்‌ பரலை | குங்கிலிகம்‌ சங்கிலிகம்‌ வாலுளு ரிச்சரிடம்‌ சாதிக்காய்‌ வை யா கதே வர்‌ நிலவேம்பு

( திரிடம்‌. வேலிப்பருத்தி இரிட்டி பரண்டை

கங்கு குங்கிலியம்‌ குசர்தனம்‌. செஞ்சந்தனம்‌

இருட்டி பிரண்டை 'கிருட்டினசிரகம்கருஞ்சிரகம்‌ -இருட்டிணிபாணம்‌ எட்டி. இருட்டி ணபேடம்‌ கர்ப்‌ ராகணி

இருட்டிண்மூலி பன்‌ இரு ட்டிணவல்லி ஈன்னாரி ( கிருட்டிணி சாக்கணம்‌ கிருதம்‌ செம்மாறாங்கை

பங்கம்பாள்‌ பேய்ப்பிர்க்கு "இருமிக்குன்றம்‌ வாலுளுவை இலுங்கி கிலுகிலுப்பை கிழவி முருங்கை இளவரி தண்ணீர்விட்டான்‌... இரரயாச்சன்‌. கற்டாுழை கா த்தர ல்‌

அணி | ஆயி விளா

கம்‌ மறங்கில்‌ இடமாரி இறு புள்ளடி , ்‌ தவம்‌ ஊமத்தை

அலலது

நதி

னி | ள்‌

குசம்‌ தருப்பைப்புல்‌ டன்‌ தாமரை

குசை தருப்பைப்புல்‌ ருச்சத்தின்பாதி சிபுள்ளடி கூச்சம்‌

கூச்சம்‌ குன்றி குஞ்சரம்‌ ௬௫ ருங்குவளை

குஞ்சராசனம்‌ ௮௮/7௬

இருணிநாசம்‌ குருசாணிே பாமம்‌। முஞ்சாம்‌ குன்றி!

குடாகாம்‌ வேலிப்பருத்தி ல்‌ குடக்கினி சுருங்காலி கூடசப்பாலை வெட்பாலை

குட்சம்‌ மலைமல்லிசை வெட்பாலை

குூடப்பம்‌ இலுப்பை குடமணம்‌ கருஞ்சீரகம்‌ குடவளப்பம்‌ இணப்பை குடவன்‌ கோட்‌ ்்டரற

ரூடான்‌ செம்முள்ளி

கத்தத்‌ அட கருக்கு குடிரம்‌ குர்ரை '! கூடை, வேல்‌

று சிற்றரத்தை

ட்ட செட்ட்டகு குட்டநாசம்‌ வெண்கடுகு கூட்டியிடிக்கி சற்ற தைத குட்டினம்‌ கருஞ்சிறகம்‌ குணகண்டி. சிவதை

ஞ்ச

ருணபலம்‌ இவிடயம்‌

குணலி இந்‌ இல்‌ ட்‌ குண்டலி இசங்கு சீந்தில்‌. ரண்டு எனை குண்மே டேர்சனை குண்டைச்‌ சம்பா சொரிகுருங்கு

ருதம்‌ தருப்பைப்புல்‌ யெண்கா 8. யம்‌

ஞுகானன்‌ அர்கரி

௫. ௮மபகர்‌ ்ம்பை குதிதாலம்‌ காட்டாத்தி குத்தாலா கடுகுசோகணி குத்தம்‌ சணல்‌

குதம்‌ கருன்‌

குர்‌ அரு ஞூரஅருக்கம்‌ ண்ட்‌ 67 ட. குபையம்‌ சிறுபுள்ளடி குபேரகட்‌ சன்னி மரம்‌

குமரசம்‌ மாவிலங்கு

குமரி கற்ருழமை படம்‌ வெள்ளெள்ளு குமிதிஎம்‌ தேக்கு குமிழ்சூமிழ்‌ காணல்‌

குமுதம்‌ கருப்பைப்புல்‌. பெவெள்ளா கலிகம்‌ இலப்பைவன்னி ம்பல்‌! ருலுச்தம்‌ கொள்ளு

குமிலி அளக கும்பஞ்சான்‌ சிவதை. கும்பம்‌ சிவதை கும்பளம்‌ பூசணி

குயக்காலம்‌ நிலக்கடம்பு 'குயத்தினலகை நிலவா

கயா ரோங்கு

குய்யபீசகம்‌ எட்டு குரக்கன்‌ கேழ்வாகு... கூரங்கன்‌. எட்டி

்‌ கூரல்கு மொசுமொசுக்கை

யம்‌!

குருவிக்தம்‌ குன்றி கோளைக்கிழ

குூலகாயம்‌ ம்ப சகி

வை த்திய மலை அகர இ.

பர

ரண்டம்‌ பச்சைப்‌ ள்ள ்‌ | பட டகன்‌, கூரம்‌ பப்பு பாகல்‌. கூரல்‌ தினைபா திரி ல்‌. ண்ட்‌

ரூரவம்‌ கோட்டம்‌ பேரீர்ன. கூரலாம்‌ குலிஞ்சா..

குரவ கூசா

குருகு குருக்கத்தி குறாசம்‌. வெந்தோன்‌ றி

குருவிக்கி புல்‌ லூரி ்‌

ட்ட

குலகாலம்‌ நிலக்கடம்பு குலத்தம்‌ கொள்ளு . குலம்பா. பேய்ச்சுரை குலவுகாசம்‌ காணல்‌

குலாக்குலி சாவட்டம்புல்‌

.குலாகானி தில்பு

லு லிகம்‌' இலுப்பை

( கு௮ுமூலம்‌ இஞ்சி

குலோமி வெள்ளருகு 'குல்லரி இலந்தை... குல்லளை கஞ்சா துளசி வெட்ட [ குல்வலி இலந்தை. .

குவரிகுண்டல்‌ வாலுளுவை குவலயம்‌ குவளைகெய்தல்‌ குவலை கஞ்சா தளி | குமிச்சாமரா கொட்டைப்பா௫ ! அண்‌ 2 ஈக்தைச்சூரி ரி.

குளவி மலைப்பச்சை

(ர

| |

| | கூகாகம்‌ 5: 0 | |

டர அற்பூகம்‌ கூற்தற்கமுகு

- கூமரை கோங்கு கூம்பல்‌ குமிழ்‌

கூரம்‌ கோடகசாலை, மாகல்‌ காரணம்‌ கோடகசாலை

கூர்கேவு வெண்கடுகு.

டீ கூர்ச்சம்‌ தருப்பைப்பல்‌

“கூலம்‌ சாராமணி, பாகல்‌ கூவிவரிம்‌ வில்வம்‌ | - கூவி வில்வம்‌

குளிரி நீர்க்குளிரி

்‌ "சுதஞ்சி செம்முள்ளி " குசஞ்சிஈர்அ செம்முள்ளி மது |

. கு௮குத்தாளி சிறுகாளி . குறுத்அழாய்‌ இறுதளடி . குறுக்கொட்டி சிறுகாஞ்சொரி

அத்த ரதத தக்‌. பீச்சுவி

ளாத்‌ இ.

| 'குூற்பகம்‌ காணம்‌ - குனட்டம்‌ அதிவிடையம்‌. - குசைகம்‌ சிறுகாஞ்சொலி

ப்‌

கூ

'கூச்காரம்‌ கடம்பு

கூஷ்மாண்டம்‌ பூசனி கூடம்பில்‌ சுரை

- கூகளம்கூகாளிதா அகாவெள்ளரி அதார்‌ வெள்ளரி

கூதாளம்‌ கூதாளி

ஏ” குதம்பை சொ அப

பூண்டு |

அலம்‌ நக்க வக்கவிவ்கைக கைவ கண்கைவதை வது வைகைவயவைவ ககயட வ்‌ ப்ரஷக்கவளியவததுத அதுத வபவவக்ப்ஸ்மை அவதி டைத்பவவ

வைத்இ.ப மலை அகராதி, ௨௩.

கெர்‌

கூழம்‌ எள்ளு. கூற்வரகு ... கூறு எள்ளு

கெ

ட்டி பூலா

கெசாசைகா கையார்தகரை

கெசகன்னி வெருகு

மெசசமாமாடி எட்டி. கச்சம்டிமூல்லை

கெந்தகம்‌ காய்வேளை .

கெர்கனம்‌ கோடகசாஓை

கெற்திகம்‌ பாம்புகொல்லி கெர்இிபரம்‌ ஆடுகின்னாப்பாளை கெர்திவாருணி பெய்த்திமிட்டி, கெவுரி வெள்ளாக்காக்கணம்‌ கெவுரா துளு

கெவவியம்‌: டட அவல

கே

சேசகம்‌: கையாற்தசரை கேசரம்‌ மகிழ்‌

கேசரீகம்‌ சாயுருவி

பழி கியா மைய

கேகினி சங்கங்குப்பி கேடைகம்‌ புருமுட்டி ௦௧௧௯௧ தை கேக்கும்‌ கொடகசாலை கேந்துமுகியம்‌ சாய்வேளை கேப்பை கேழ்வரகு கமாக. வெவரைக்காக்கணம்‌ ிசலிகம்‌ அசோ

மேவல்‌ இரனியம்‌ பிளரூ செவல்‌ வள் க்கொடி கவு ிவண்கடு

கேளி தேங்கு

கொடி கு

கைச்டு கமுகு

கைதை பதக்‌ கைத்தகோடாம்‌ எட்டி

_ கைத்தா காட்டாமணக்கு கைரவம்‌ வெள்ளாம்பல்‌

கொ

கொக்கு மா கோக்குமர்தாரசை காட்டாத்தி கொக்கேறி நெட்டி கொங்காரம்‌ கொங்குமம்‌ கொங்கு கருஞ்சுரை

கொச்சி மிளகாச்‌.9௪டி :

கொடாலகம்‌ வெக்தோன்‌ றி கொடிக்கழல்‌ கழற்சி கொடிக்கால்‌ வெழ்‌கிலைக்கொடி கொடிச்டு காவட்டிம்புல்‌

கொடி நெட்டி. நீர்ச்சுண்டி

சொடியத்தி நீர த்தி கொடி யான்‌ கற்னுழை

கொடுப்பை பொன்‌ எ்னாங்காணி

கொட்டாவிவிட்டனுச்ருகாயுருவி

கொ £ண்டருளம்‌ யெட்டி

கொண்டச்சாணி நஞ்சறுப்பான்‌

கொண்டம்‌ குதிஞ்சா

கொம்மட்டி மாகளை ததா

கொம்மை மகொம்மட்டி

கொரிக்கலம்‌எழுக்காணிப்பூண்டு

கொருடன்‌ கொவ்வை ்‌ கொல்லன்‌ கோவை காக்கணம்‌

கொவிர்கம்‌' செம்முள்ளி க! திஞ்சி நாரத்தை

வைத்திய மலை௮/௧ராஇ,

| கொற்றவன்‌. மூடக்சொற்றான்‌

'கோசண்டம்‌ நெருஞ்சில்‌

கோசா

கொழிப்பூண்டு குப்பைமேனி ம்‌ கொழுக்கிரி மல்லிகை... கொழமுஞ்சி கொள்ளுக்காய்வேளை கொழுமிச்சை நாரத்தை

கொள்ளி எருமைகரக்கு கொள்ளியம்‌ உமிரி புன்ரு கொஜ்‌,சிகலை நிலவேம்பு

கொறுகச்கி நரணல்‌ கொருக்கா ஈமழப்புளி கொதறுக்கை காணல்‌ கோ சோ இலக்கை |

கோகலி கடம்பு

.

கோகநகம்‌ தாம்ரை கோகன தம்‌ மசையாத்சகரை நில...

வேம்பு |

கோ௫லவாசம்‌ மாமரம்‌ இச்‌) தம ன்‌ ்‌்‌ கோகிலாட்சம்‌ கொம்மட்டி மா

கனை நீர்முள்ளி . கோகிலம்‌ சி௮ளுலிஞ்சா

கோகுத்தம்‌ மல்லிகை கோக்கம்‌ நெல்லி

கோங்கிலவு கோங்கு கோசம்‌: இக்காய்‌

கோசமம்‌ பீர்க்கு

கோசம்‌ மகிழம்‌ ்‌

கோசாங்கம்‌ காணல்‌ கோசாரி பீர்க்கு. ச்‌ ்‌ கோஷ்‌ மாமரம்‌ ்‌

"வைத்திய மலைஅகராதி, - உடு

கோல்‌ சகா

. கோடம்‌ செங்கருங்காலி கோவணி ஆத்தி

.. கோடாரம்‌ எட்டி _. [கோதார்க்‌ கட்டாத? கோடல்‌ வெண்கார் தல்‌. கோமி பன்லிக்கிழங்குவெருகு கோடாகங்‌க. கோரைக்கிழங்ளு கோடிச்கால்‌ கொடியர* கோடாசூரி கோடகசாலை.. |கோழிக்கொடி கோழியவரை கோடிசவம்‌ சதுரக்கள்ளி 'காழிக்கொண்டை சாவத்சூட்டு கோடிலம்‌ கோட்டம்‌ ்‌ ப்பண்ணை கோடை செங்கார்கல்‌ வெண்கா |கோளகம்‌ ம்‌ மிளகு

.நீதள்‌.. கோளி அத்தி ௮ல்‌

சகோளேசம்‌ குங்குமப்பூ 2. 55 கிழங்கு இற்றாக்கை (கோள்‌. காவட்டம்புல்‌

கோணி அத்தி - /கோறிகொடி இலந்தை கோண்டம்‌ குறிஞ்‌ சாகெருஞ்‌ கோண்டை இலந்தை கெள கோதி கோதும்மை கோத்தடிகை சொக்றோதர்கை | கெள கொள்ளு.

களசுகம்‌ குங்கிலியம்‌ சியல்‌ கெட்டி, கெளக்கி வால்மிளகு கோக்திரம்‌ வரகு ன்ட்‌ கடுகு புஸிஈறஃா கோத்திரிகை கொடிமுந்திரிகை (கெளரிகேணி வெள்ளக்‌ காக்க கோக்கனை பேய்க்கொம்மட்டி ணம்‌ 5

சோர்‌ தளங்காய்‌ தன்காய்‌, கெளரியம்‌ கருவேம்பு கோபருண்ட ம்‌ எட்டி கோபிகாரம்‌ கூராமரம்‌ ட்‌ கோமாம்‌-சுரக்கள்ளி . கோரங்கம்‌ நெல்லி

சககரி பொன்னிறங்கலக்‌ தகரும பூவுள்ளமருசகோன்‌ ககசா கிறுகுலிஞ்சா சகடம்‌ தமரக்ைை சுகத்ரெவிீரியம்‌ அறு சுகரிகம்‌ காயுருவி சுகர்‌ பாம்புகொல்லி

கோங்கி இற்றேலம்‌ கோர க்கர்முலி கஞ்சா.

கோரண்டம்‌ பச்சைப்புூஉள்ள

சகரடி பீர்க்கு

| | சகாகேவி சீவி கோரவாரம்‌ ௪க்‌ தனம்‌ சியம்‌ நிலப்பனை, மஞ்சள்‌ மாச கோலகம்‌ தஇப்பிலி.. குடம்‌ சேம்பு

| கோலம்‌ பிர்க்ஞு ்‌ | 7

கோலா இப்பிலி சகுடை இற்ககக்இ சேரீலி இலக்தை/ இப்பிலி .... சகுட்டகம்‌ அடுகின்னாப்பாலா கோல்‌ இலக்தை _ [| சருலாட்சம்‌ வெள்ளறுகு

4